ค้นหา
  • Admin

ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ การเติบโตไปด้วยกันของคนและป่า

รุ่งอรุณในพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำและอาหาร หมู่มวลนกขยับปีกขับขานเสียงเจื้อยแจ้ว เสียง จิ๊ด จิ๊ด จิ๊ด จากกระรอกที่กำลังแทะกินผลไม้อย่างเอร็ดอร่อย และเหล่าช้างป่าที่กำลังออกหากิน เราอาจได้ยินชื่อสัตว์เหล่านี้กันบ่อย ๆ ในนิทานอีสป แต่ปัจจุบันเราอาจจะนึกภาพกันยากขึ้นว่าป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร เพราะพื้นที่ป่ามีจำนวนลดลงสวนกับจำนวนปีที่เพิ่มขึ้น ในโลกมีพื้นที่ป่าร้อยละ 30 ของผืนแผ่นดิน ซึ่งป่าในประเทศไทยซึ่งเป็นป่าฝนเขตร้อน (tropical rain forest) มีพื้นที่ราว 102 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของแผ่นดินโลก หรือร้อยละ 31.68 ของแผ่นดินไทยช้างป่าพ่อ ลูก ร่องรอยการเดินทางผ่านป่าวังจันทร์

เมื่อพื้นที่ป่ามีไม่มาก สัตว์ป่าย่อมมีให้เห็นไม่มากเช่นกัน ช้างป่า สัตว์ที่ขึ้นชื่อคู่บ้านคู่เมืองไทยมาอย่างยาวนาน ไม่อาจพบเห็นได้บ่อยนัก แต่เมื่อปี 2560 มีการพบร่องรอยช้างป่าพ่อ ลูก ในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ ซึ่งคาดกันว่าทั้งคู่หากินอยู่บริเวณตีนเขาขุนอินทร์พื้นที่ติดกับศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ การออกแบบเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล


โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของ ปตท. เริ่มขึ้นเมื่อปี 2537 และเสร็จสิ้นไปเมื่อปี 2558 นับเป็นระยะเวลากว่า 21 ปี ในการรังสรรค์พื้นที่สีเขียวบนพื้นที่กว่า 84,615 ไร่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงแต่การปลูกป่าเท่านั้น แต่ยังทำแนวป้องกันไฟป่า พร้อมกับสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์คือส่วนหนึ่งของโครงการนี้


การดำเนินงานในศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์เริ่มขึ้นเมื่อปี 2557 บนพื้นที่โครงการทั้งหมด 351 ไร่ ถ้าเปรียบให้คนเมืองเข้าใจง่ายคือขนาดที่ใกล้เคียงกับสวนลุมพินี หรือสวนสนุกดรีมเวิลด์ต่อกัน 2 แห่ง ทั้งนี้พื้นที่โครงการถูกจัดสรรเป็น 5 ส่วน คือ พื้นที่แปลงปลูกป่า 219 ไร่ พื้นที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ 68 ไร่ พื้นที่บ่อน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ 48 ไร่ ถนน/เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 16 ไร่ และพื้นที่อาคารเรียนรู้ 6 ไร่แปลงปลูกป่าซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ (คิดเป็นร้อยละ 62 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด) ประกอบด้วย พื้นที่ป่าคาร์บอนต้นแบบ ขนาด 132.9 ไร่ ที่ใช้วิธีการปลูกและจัดเรียงอย่างประณีตให้เหมาะสมกับระบบนิเวศเดิม พื้นที่ฟื้นฟูป่าธรรมชาติและมหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ขนาด 40 ไร่ ปลูกป่าตามทฤษฎี ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ หรือการปลูกป่าแบบเร่งการเจริญเติบโตตามธรรมชาติผ่านการสร้างเนินดิน และปลูกต้นไม้ด้วยความถี่ พื้นที่วิจัยรูปแบบการปลูกป่า 4 โมเดลที่จะนำไปสู่แนวปฏิบัติการอยู่ร่วมกันของคนและป่าไม้ พื้นที่ 43 ไร่ ที่ ปตท. วิธีการฟื้นฟูป่าไม้เหมาะสมกับระบบนิเวศเดิมไปพร้อมกับมิติการดำรงชีวิตของผู้คน เพื่อส่งเสริมแนวคิดให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน แน่นอนว่าแนวคิดการพัฒนาที่ดินและพื้นที่สีเขียวร่วมกันนี้ ต้องไม่คำนึงเพียงแต่ผลลัพธ์ทางด้านระบบสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังต้องตระหนักถึงผลด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนเช่นกัน

4 โมเดลปลูกป่าที่จะนำไปสู่แนวปฏิบัติการอยู่ร่วมกันของคนและป่าไม้


  • ป่าธรรมชาติ วิธีการคัดเลือกและเพาะปลูกพรรณไม้พื้นถิ่น และดั้งเดิม เพื่อพัฒนาดิน น้ำ และระบบนิเวศ เพื่อเน้นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอย่างสอดคล้องกับระบบนิเวศป่าดั้งเดิม

  • ป่าไม้โตเร็ว วิธีการคัดเลือกและเพาะปลูกพรรณไม้โตเร็ว ไม่ว่าจะเป็นไม้พื้นถิ่น หรือไม้ต่างถิ่น เน้นประโยชน์ใช้สอยจากเนื้อไม้เป็นหลัก โดยเมื่อมีการตัดไม้สำหรับการใช้ประโยชน์แล้ว จะมีการปลูกทดแทนตามแนวตัด โมเดลการฟื้นฟูนี้จะให้คุณค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูง

  • วนเกษตร เป็นการผสานระหว่างเกษตรกรรมและการปลูกป่า โดยไม้ต้นและพืชเกษตรอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล เมื่อพรรณไม้โตขึ้นจะมีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชทางการเกษตรที่ปลูกเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ถือเป็นใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

  • ป่าไม้ผล เป็นการฟื้นฟูป่าโดยคัดเลือกและเพาะปลูกผลไม้ป่าและผลไม้เศรษฐกิจ จัดวางองค์กระกอบพรรณไม้อย่างเหมาะสม เพื่อในท้ายที่สุดแล้ว เมื่อพรรณไม้โตเต็มที่จะมีลักษณะคล้ายกับป่าธรรมชาติ นับเป็นการออกแบบที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ไปพร้อมกับการฟื้นฟูระบบนิเวศเพราะป่าคือชีวิต ป่าวังจันทร์กับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กว่าหนึ่งพันตัน


นับแต่ปี 2557 จวบจนปี 2560 การปลูกป่าในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์มีอัตราการรอดตายของต้นไม้มากกว่าร้อยละ 80 และมีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สะสมถึง 1,260 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ทดแทนได้กับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์เฉลี่ยต่อปีของประชากรไทยจำนวน 323 คน


สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยองได้ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.


ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น