Wangchan01-2.jpg

ผักวังจันทร์

ผักสดจากมือเกษตรกรจาก

โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน

ป่าวังจันทร์ การออกแบบเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของ ปตท. เริ่มขึ้นเมื่อปี 2537 และเสร็จสิ้นไปเมื่อปี 2558 นับเป็นระยะเวลากว่า 21 ปี ในการรังสรรค์พื้นที่สีเขียวบนพื้นที่กว่า 84,615 ไร่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงแต่การปลูกป่าเท่านั้น แต่ยังทำแนวป้องกันไฟป่า พร้อมกับสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดย "ป่าวังจันทร์" คือส่วนหนึ่งของโครงการนี้

 

การดำเนินงานในโครงการป่าวังจันทร์เริ่มขึ้นเมื่อปี 2557 บนพื้นที่โครงการทั้งหมด 351 ไร่ ถ้าเปรียบให้คนเมืองเข้าใจง่ายคือขนาดที่ใกล้เคียงกับสวนลุมพินี หรือสวนสนุกดรีมเวิลด์ต่อกัน 2 แห่ง ทั้งนี้พื้นที่โครงการถูกจัดสรรเป็น 5 ส่วน คือ พื้นที่แปลงปลูกป่า 219 ไร่ พื้นที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ 68 ไร่ พื้นที่บ่อน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ 48 ไร่ ถนน/เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 16 ไร่ และพื้นที่อาคารเรียนรู้ 6 ไร่

แปลงปลูกป่าซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้วังจันทร์ (คิดเป็นร้อยละ 62 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด) ประกอบด้วย พื้นที่ป่าคาร์บอนต้นแบบ ขนาด 132.9 ไร่ ที่ใช้วิธีการปลูกและจัดเรียงอย่างประณีตให้เหมาะสมกับระบบนิเวศเดิม พื้นที่ฟื้นฟูป่าธรรมชาติและมหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ขนาด 40 ไร่ ปลูกป่าตามทฤษฎี ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ หรือการปลูกป่าแบบเร่งการเจริญเติบโตตามธรรมชาติผ่านการสร้างเนินดิน และปลูกต้นไม้ด้วยความถี่ พื้นที่วิจัยรูปแบบการปลูกป่า 4 โมเดลที่จะนำไปสู่แนวปฏิบัติการอยู่ร่วมกันของคนและป่าไม้ พื้นที่ 43 ไร่ ที่ ปตท. วิธีการฟื้นฟูป่าไม้เหมาะสมกับระบบนิเวศเดิมไปพร้อมกับมิติการดำรงชีวิตของผู้คน เพื่อส่งเสริมแนวคิดให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน แน่นอนว่าแนวคิดการพัฒนาที่ดินและพื้นที่สีเขียวร่วมกันนี้ ต้องไม่คำนึงเพียงแต่ผลลัพธ์ทางด้านระบบสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังต้องตระหนักถึงผลด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนเช่นกัน